Herken je bij je kind één de volgende problemen?

- vaak boos
- verdrietig
- onzeker of angstig
- verandering in gedrag

Dan gaat je dat als ouders aan je hart. Dan wil je er iets aan doen!

Denk je dat je er met een beetje hulp wel uitkomt, bestel dan bv. mijn gratis 'Opvoedingstips' via hartewijze@mail.com.

Wil je in een kort gesprek van 20 minuten enkele gratis tips? Maak dan een afspraak.

Of wil je gelijk mijn expertise gebruiken in sessies met je kind en oudergesprekken? Maak ook dan een afspraak.

AFSPRAAK:
06-27137980
hartewijze@gmail.com


Integratieve Kindertherapie is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De therapie wordt niet gegeven volgens een vaste methode, maar vormt zich steeds opnieuw afhankelijk van het kind dat in behandeling is. De therapie is integratief omdat er naar het kind als geheel wordt gekeken. Niet alleen naar de klacht, maar ook naar al zijn of haar mooie en sterke kanten, zodat het kind ook zicht krijgt op zijn hulpbronnen. Daarnaast spelen de relaties binnen het gezin en met de buitenwereld zoals school, vriendjes en vriendinnetjes vaak een belangrijke rol.Hoe gaat het in zijn werk?

Als eerste maken we een afspraak om de reden van je bezorgdheid te bespreken. 

Vervolgens komt je kind vier of vijf maal een uur bij mij in praktijk Hartewijze, waarbij ik samen met je kind uitzoek wat de kern van het probleem is, welk doel het kind wil bereiken en wat de mogelijke eigen hulpbronnen zijn die het kind kan gebruiken om dit doel te bereiken. Ik bespreek met je kind wat belangrijk is voor jullie om te weten. Vanuit het recht op privacy zal ik, als je kind dat wenst, eventuele aspecten niet aan jullie doorvertellen.

Hierna volgt weer een oudergesprek, waarbij jullie op de hoogte worden gebracht van mijn bevindingen en ik (indien nodig) een voorstel doe voor verdere behandeling. Jullie blijven natuurlijk te allen tijde degenen die bepalen of er een vervolg zal plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat je kind zo snel mogelijk zelfstandig verder kan. Daarvoor is het ook belangrijk dat je als ouder een ondersteunende rol speelt.

 

Tijdens de sessies

Tijdens de sessies is de wens van je kind het uitgangspunt. We gaan spelen en ik vorm het spel om naar therapeutisch spel. We knutselen en onderwijl stel ik vragen. Er worden specifieke interventies ingezet om je kind iets te laten begrijpen of te verwerken, maar je kind bepaalt (bewust of onbewust) of het de juiste interventie is op dat moment.

Het kind bepaalt of de therapie klaar is. Dan volgt een feestelijke afscheidssessie die natuurlijk ook door het kind zelf mag worden ingevuld.

 

Ik ben aangesloten bij:

de VIT (Vereniging Integraal Therapeuten), lidmaatschapnummer 752.21. A
de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), 409096R
het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen), registratienummer 11789
Uw privacy:


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw of jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de aanmeldings- en ingangsklacht en gegevens over de behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw of jouw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw of jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- Zorgvuldig omga met uw of jouw persoonlijke en eventuele medische gegevens,
- Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw of jouw gegevens

Als uw of jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw of jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw of jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw of jouw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw of jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw of jouw gegevens, dan zal ik daarover eerst informeren en expliciet uw of jouw toestemming vragen.

Deze gegevens blijven in het cliëntendossier, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota kan worden gedeclareerd bij uw of jouw zorgverzekeraar.
- naam, adres en woonplaats
- geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling
- de kosten van het consult

^ naar boven